PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NĂM 2020
Hiện nay, liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản là xu thế phát triển tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Vừa qua, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch Phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

 

Trong năm 2020, phát triển mới 83 HTXNN (trong đó, có 50 HTX nông nghiệp được hình thành theo nhu cầu của doanh nghiệp, có sự tham gia về vốn, nhân sự để cùng triển khai xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng). Có ít nhất 25 % số HTXNN có tham gia liên kết tiêu thụ nông sản ổn định lâu dài với doanh nghiệp. Có ít nhất 15 HTXNN ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và gắn với liên kết tiêu thụ, và ít nhất 02 HTXNN tham gia Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”; Phát triển các HTXNN theo hướng đa ngành nghề, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho thành viên và cộng đồng dân cư. Hoàn thiện HTXNN điển hình làm trọng tâm để nhân rộng toàn tỉnh.

Về liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Trong năm 2020 thực hiện liên kết tiêu thụ trên diện tích 80.000 ha với khoảng 30 doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện trong năm 2020: vụ Đông Xuân 2019-2020: 35.000 ha, Hè Thu 2020: 20.000 ha và Thu Đông 2020: 25.000 ha. Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thủy sản và trái cây duy trì sản lượng thu mua thông qua hợp đồng ổn định khoảng 200 tấn xoài và 20% diện tích nuôi cá tra thương phẩm. Thực hiện hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang cho mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ trên lúa, cây ăn trái, rau màu, chăn nuôi và thủy sản.

Để thực hiện những mục tiêu trên, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp như: Tuyên truyền và nâng cao năng lực đội ngũ quản lý nhà nước, nguồn nhân lực quản lý điều hành HTXNN; Thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị nông sản; Tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ liên kết và ký kết hợp đồng trong tiêu thụ nông sản; Thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị; Đa dạng các hình thức liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp, HTX và nông dân; Ứng dụng khoa học, công nghệ để ổn định và nâng cao chất lượng, giá trị nông sản…

Bích Phương