Cơ cấu tổ chức

 
 

 

DANH SÁCH

Thông tin liên hệ

 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

Ban Giám Đốc

1

Lê Trung Hiếu

Giám đốc

0913.776614

lthieu@angiang.gov.vn

2

Trần Quang Thanh

Phó Giám đốc

0946.699979

tqthanh@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Tâm Tuyết Trinh

Phó Giám đốc

0913.773.752

ntttrinh@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Ngọc

Phó Giám đốc

0918.866.682

nhngoc@angiang.gov.vn

Văn phòng

5

Đặng Đức Phong

Chánh Văn phòng

0943.946516

ddphong@angiang.gov.vn

Phòng Xúc tiến Thương Mại – Đầu tư

6

Lư Thị Châu Hà

Trưởng phòng

0918.999483

ltcha@angiang.gov.vn

7

Đặng Hòa Thuận

Phó phòng

0989.952179

dhthuan@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Văn Phương

Phó phòng

0919.272448

nvphuong@angiang.gov.vn

9

Trần Thị Ngọc Giàu

Phó phòng

0982.149.309

ttngiau7vn1@gmail.com

Phòng Xúc tiến Du lịch

10

Đặng Đức Phong

Trưởng phòng

0943.946516

ddphong@angiang.gov.vn