AN GIANG - NHỮNG GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NĂM 2021
Tỉnh đã xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ở tất cả các khâu trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp, bắt đầu từ khởi sự kinh doanh đến hỗ trợ trong sản xuất, thương mại hóa sản phẩm

Responsive image
 
đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, để đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan …. UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và thu hút đầu tư; ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông và dạy nghề … Với những nỗ lực kể trên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh đạt 64,72 điểm, xếp hạng 19/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so với năm 2019 và thuộc nhóm điều hành “khá”.
Để khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt được trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Diễm Phượng.