An Giang đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng logistics
Nhằm xây dựng và phát triển hạ tầng logistics, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trong tỉnh, liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án kết cấu hạ tầng giao thông có tính kết nối cao, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa được thông suốt làm động lực để phát triển hệ thống logistics của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch phát triển hệ thống logistics tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 đưa vào khai thác 01 trung tâm logistics cấp tỉnh; giảm 10% chi phí giao thông vận tải trong tổng chi phí logistics; Phấn đấu hoàn thành 100% các dự án tuyến đường giao thông thủy, bộ và đưa vào vận hành, lưu thông trong trung chuyển hành khách, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân,.. góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phát triển logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Responsive image
 
 
Để thực hiện những mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm:
1. Vận dụng các cơ chế, chính sách để mời gọi đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, ưu đãi đặc biệt để các doanh nghiệp tự bổ sung vốn, thu hút vốn đầu tư trong dân cư. Coi trọng thu hút cả nội lực và ngoại lực, sử dụng tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xác định các công trình, các địa bàn ưu tiên và quy mô ưu tiên để kêu gọi vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho các chính sách, chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực biên giới.
2. Nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế đường bộ và mở lối thông quan đường sông; mở lối thông quan đường bộ thuộc cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, nhằm đảm bảo nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa của các thương nhân cũng như cư dân biên giới hai nước.
3. Sở Xây dựng chủ trì thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền. Khi thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quan tâm đến phân khu chức năng sử dụng đất hợp lý, đảm bảo cho việc phát triển hạ tầng logistics và hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh.
4. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù huy động nguồn lực xã hội và bố trí nguồn lực đầu tư thích đáng từ nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021- 2025 để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu.
Ban hành kèm theo Kế hoạch là Danh mục các dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.
Bích Phương