Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI và DDCI)

 

Ngày 29-7-2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ;  gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang 2019, định hướng đến năm 2021.

 

Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục duy trì và cải thiện vị trí so với cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019. Cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh An Giang theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); phấn đấu tăng điểm từng chỉ số và tổng điểm PCI qua từng năm và vào nhóm điều hành “Tốt” trong các năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt hoặc vượt so với các chỉ tiêu đã đạt trong năm 2018, bám sát 6 chỉ số đánh giá và các mục tiêu xếp hạng quốc tế về năng lực cạnh tranh quốc gia: Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới (WB); Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF); Năng lực Đổi mới sáng tạo của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO); Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc (UN); Năng lực cạnh tranh du lịch của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và Hiệu quả Logistics của Ngân hàng Thế giới (WB) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

UBND tỉnh nêu rõ, để đạt được mục tiêu trên thì trong thời gian tới đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao, quyết liệt của các sở, ngành cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch đề ra. Do đó, tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối cải thiện các chỉ số thành phần và từng chỉ tiêu trong chỉ số thành phần cho một số đơn vị, sở, ngành. Đơn vị được giao làm đầu mối cải thiện chỉ số thành phần có trách nhiệm đăng ký chỉ số mục tiêu hàng năm; các Sở, ngành còn lại chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao làm đầu mối để thực hiện các chỉ tiêu.

Trong đó Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp và các chỉ tiêu thành phần, tổ chức và phát huy hiệu quả các cuộc hội chợ thương mại (trên 6 hội chợ/năm), xúc tiến thương mại, tiếp xúc với doanh nghiệp (ít nhất 20 cuộc tiếp xúc/năm). Tăng cường các hoạt động tìm kiếm thông tin thị trường và đối tác kinh doanh, xúc tiến và triển lãm thương mại, quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng sử dụng các dịch vụ xúc tiến thương mại. 

Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong Kế hoạch hành động này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức quán triệt, thường xuyên đôn đốc cơ quan thực hiện nhiệm vụ ở chỉ tiêu thành phần với mục tiêu, giải pháp cụ thể, bám sát các hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ, ngành đầu mối chủ quản (nếu có) để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ được giao cho từng chỉ tiêu cụ thể được phân công tại Kế hoạch này, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tuyết Hương.

Tài Liệu đính kèm:Tải về