Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của việt Nam”
Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 26/2023/QH15). Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Căn cước năm 2023 và các quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”.

Responsive image
 

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an phát động tổ chức được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website: canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn; ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc quét mã QR để tìm hiểu và tham gia cuộc thi.

Đồng thời, tổ chức quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương về mục đích, ý nghĩa, quan điểm, định hướng, nội dung cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Luật Căn cước, định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cấp, quản lý, sử dụng thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử để tích cực tham gia thực hiện.

Luật Căn cước năm 2023 được ban hành đã đáp ứng được những mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng và khi có hiệu lực thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta; đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Điều này cũng phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, cũng sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân trong đi lại, giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

 

Triều Phú