Quy định về đất đai
1. Bảng giá đất

Ban hành kèm theo Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Bảng giá đất được áp dụng chủ yếu cho các mục đích: tính tiền sử dụng đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sang đất ở trong hạn mức quy định; tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người sử dụng đất; tính phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất; tính tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi.

Về vị trí được phân ra các vị trí sau:

- Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị được phân thành 4 vị trí (vị trí 1 bằng 100% giá đất, vị trí 2 bằng 60% giá đất, vị trí 3 bằng 4% giá đất, vị trí 4 bằng 20% giá đất)

- Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn được phân thành 2 vị trí (vị trí 1 bằng 100% giá đất, vị trí 2 bằng 60% giá đất)

- Đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị có 01 vị trí; khu vực nông thôn thì có 02 vị trí nhưng không phân chia tỷ lệ % như đất ở mà được quy định cụ thể trong bảng giá đất.

2. Xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng

Giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư là gái đất cụ thể được xác định theo các phương pháp: hệ số điều chỉnh, so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập thặng dư mà không phụ thộc vào giá đất của Bảng giá đất. Về trình tự phương pháp xác định thùy thuộc giá trị khu đất xác định, cụ thể:

a. Trường hợp khu đất có giá trị theo Bảng giá đất dưới 20 tỷ đồng thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dược xác định bằng giá đất của Bảng giá đân nahan với hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K).

Hệ số điều chính giá đất do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành hàng năm để áp dụng trong năm. Năm 2016, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1 (K = 1) theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh.

Về trình tự thực hiện để xác định giá đất thu tiền thì căn cứ theo hồ sơ kê khai của người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính, hồ sơ có liên quan cho Sở Tài chính xác định số tiền được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Căn cứ số tiền được trừ theo xác định của Sở Tài nhính thì Cục thuế tỉnh xác định số tiền phải nộp và thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền.

b. Trường hợp khu đất có giá trị theo Bảng giá đất trên 20 tỷ đồng thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là theo giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định theo các phương pháp nêu trên thông qua Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh và trình UBND tỉnh quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng, Lãnh đạo Sở Tài chính là Thường trực Hội đồng, thành viên gồm: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.

Về trình tự thực hiện xác định giá đất như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn có chức năng định giá đất điều tra, khảo sát giá đất theo các phương pháp xác định giá đất nêu trên.

- Dựa trên kết quả điều tra của đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đánh giá kết quả xác định giá đất, trình thông qua Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

- Sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện trình UBND tỉnh quyết định.

- Sở Tài chính xác định số tiền được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Căn cứ số tiền được trừ theo xác định của Sở Tài chính thì thì Cục thế tỉnh xác định số tiền phải nộp và thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền.

c. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì giá đất thì giá đất cũng được tổ chức xác định theo trường hợp a, b nêu trên. Sau khi giá đất được UBND tỉnh phê duyệt, Cục thuế căn cứ theo từng khu vực được quy định tại quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh xác định giá thuê đất trả tiền hàng năm và thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền, cụ thể các mức như sau:

- Khu vực trong đô thị (phường, thị trấn) giá thuê đất hàng năm bằng 2% giá đất của giá đất theo mục đích sử dụng đất. Riêng đối với khu vực xã Mỹ Khánh, mỹ Hòa Hưng - Tp. Long Xuyên giá thuê đất hàng năm bằng 1% giá đất của giá đất theo mục đích sử dụng.

- Khu vực thuộc các xã của thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện đơn giá thuê đất hàng năm bằng 0,75% giá đất của giá đất theo mục đích sử dụng.

Trường hợp sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm ngày thì được ổn định giá đất với thời gian là 05 năm mới phải thực hiện điều chỉnh giá đât thuê.

3. Giá đất bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Giá đất để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là giá thực tế trên thị trường. Riêng đối với việc hỗ trợ chuyển đổi nghề do hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì giá đất hỗ trợ là theo giá đất trong Bảng giá.

Về hỗ trợ thì tùy thuộc vào khu vực đất thu hồi mà có mức hỗ trợ khác nhau, cụ thể: đối với đất thuộc phường thì được hỗ trợ bằng 5 lần, thuộc thị trấn hỗ trợ bằng 4 lần, đất thuộc xã hỗ trợ ằng 3 lần giá đất của Bảng giá đất.

Về trình tự giá đất bồi thường được thực hiện như sau:

- Sau khi dự án được UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất thì UBND huyện tổ chức điều tra khảo sát giá đất trên thị trường hoặc có thể thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện.

- Sau khi khảo sát điều tra giá đất xong, UBND huyện thông qua Hội đồng bồi thường cấp huyện sau đó gởi Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp huyện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Giá đất bồi thường và các chính ách hỗ trợ theo quy định hiện hành đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, hạn chế phát sinh các khiếu nại. Tuy nhiên, việc này cũng làm ảnh hưởng đến việc tạo quỹ đất của doanh nghiệp trong thời gian qua.

4. Quy định về bộ thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn

- Theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 07/11/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn theo phương hướng rút ngắn thời gian 7 -10 ngày so với quy định của Trung ương.

- Văn hòng Đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) 01 cấp thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 02/2016.

Hòa Thuận