SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH AN GIANG
Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh an giang ban hành kèm theo nghị quyết số 19/2018/nq-hđnd ngày 19 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Trong đó có những điểm mới đáng lưu ý như sau:

Responsive image
 
 
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ dự án đầu tư trên cùng một địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thì ưu tiên xem xét hỗ trợ dự án hoàn thành trước và đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang.
2. Mỗi tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ điều kiện chỉ được hỗ trợ 01 lần”.
3. Thời gian hỗ trợ chính sách phát triển du lịch đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
4. Thủ tục đầu tư và công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn:
- Thủ tục đầu tư:
+ Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với mục đích sử dụng đất, dự án đầu tư thuộc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo quy định của pháp luật về đất đai thì thực hiện thủ tục cấp quyết định công nhận hoặc xác nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về du lịch;
+ Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
- Thủ tục cấp quyết định công nhận hoặc xác nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động:
+ Các dự án khi hoàn thành phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân loại, xếp hạng theo tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước;
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đến các cơ sở để thẩm định, kiểm tra và có thông báo bằng văn bản đến các cơ sở đủ tiêu chuẩn hay không đủ tiêu chuẩn.
Bích Phương