UBND tỉnh An Giang chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng
Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1172/UBND-KTTH ngày 17/8/2016 về việc xử lý các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng.

Responsive image

 

Đối với công tác thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Thực hiện theo Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với các gói thầu tư vấn phải thực hiện trước khi phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình: chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và tạm ứng; giá trị thanh quyết toán sẽ được xác định theo tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bá Đăng