XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI I CÓ VAI TRÒ CẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG ĐÔ THỊ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, với mục tiêu: Xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại và là đô thị loại I có vai trò cấp vùng trong hệ thống đô thị của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Responsive image
 
 
Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh huy động hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển những định hướng cụ thể sau:
- Đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để thành phố Long Xuyên từng bước đáp ứng yêu cầu của một trung tâm chính trị - hành chính của Tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và lợi thế cho đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thu hút mọi nguồn lực của cả địa phương và Trung ương, tạo môi trường thuận lợi nhất, với các cơ chế, chính sách hấp dẫn, đủ mạnh để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
- Bố trí các thiết chế cần thiết để thành phố trở thành trung tâm về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao vào năm 2030; đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ cao cấp và dịch vụ có hàm lượng chất xám.
- Phát triển kinh tế xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế của Tỉnh, ưu tiên phát huy mạnh mẽ lợi thế là trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại, đặc biệt là dịch vụ phục vụ du lịch; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và đô thị hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng phát triển sản xuất các sản phẩm và các ngành công nghiệp công nghệ cao; hình thành và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu trong vùng để phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, thuỷ sản xuất khẩu.
- Mở rộng không gian đô thị Long Xuyên hướng tới mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, thông minh, gắn với kiến trúc đô thị sông nước mang tính đặc trưng riêng; quản lý, phân bổ dân cư tập trung theo các phân khu chức năng, chú trọng bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị.
Bích Phương