AN GIANG HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM CÂY LÚA
Nhằm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, ngày 12/3/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa.

 

 

Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa là các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Với hỗ trợ phí bảo hiểm là:

- Đối với cá nhân trồng lúa thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều); hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

- Đối với cá nhân trồng lúa không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

- Đối với tổ chức trồng lúa: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm cây lúa khi đáp ứng đầy đủ quy định sau:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã;

+ Có hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

+ Có sản phẩm được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa gồm:

- Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Dịch bệnh bao gồm: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá; dịch rầy nâu, sâu đục thân. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Bích Phương