Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày 15/9/2016, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban chấp hành Chi Đoàn Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư cùng với 50 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Khối Dân Chính Đảng tham dự Hội nghị báo cáo viên tuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Đoàn Khối Dân Chính Đảng tổ chức.

/

Responsive image

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, 03 chuyên đề Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Hội nghị cũng đã triển khai hai chương trình hành động của Tỉnh đoàn và Đoàn Khối Dân Chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần X, do đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn báo cáo. Trên cơ sở đó, vận dụng vào việc triển khai thực hiện chương trình hành động vào đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Đoàn Khối Dân chính Đảng chỉ đạo các cán bộ đoàn cần tập trung nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề cốt lõi và vấn đề mới của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên, mục tiêu, quan điểm của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, bỗi dưỡng chăm lo thế hệ trẻ.

Ngọc Giàu