Cơ cấu Tổ chức Bộ máy

Responsive image
 

 

DANH SÁCH

Thông tin liên hệ cán bộ, viên chức có thẩm quyền

của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban Giám đốc

 

 

1

Lê Trung Hiếu

Giám đốc

0913.776.614

lthieu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Quang

Phó Giám đốc

0913.971.668

nhquang@ angiang.gov.vn

Phòng Xúc tiến Thương mại

 

 

3

Lư Thị Châu Hà

Trưởng phòng

0918.999.483

ltcha@angiang.gov.vn

Phòng Xúc tiến Đầu tư

 

 

4

Đặng Hòa Thuận

Trưởng phòng

0989.952.179

dhthuan@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Phương

Phó phòng

0919.272.448

nvphuong@angiang.gov.vn

Phòng Thông tin

 

 

6

Lê Bình Nguyên Thùy

Phó phòng

0919.934.473

lbnthuy@angiang.gov.vn

 

Tin liên quan