AN GIANG TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là một trong những trọng tâm ưu tiên của tỉnh An Giang trong những năm qua. Hàng năm, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tỉnh đã kịp thời ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động và quyết liệt triển khai Nghị quyết của Chính phủ, gắn với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh; các Sở, Ban, ngành và địa phương ngày càng nhận thức rõ hơn được tầm quan trọng của cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động và tích cực hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; đồng thời để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nổi bật như:
- Tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan;
- Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC về đăng ký tài sản tại tỉnh, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật, ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội;
- Tiếp tục thực hiện cải cách, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
- Phấn đấu đạt mục tiêu 100% trường học, bệnh viện, công ty bán lẻ điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, chỉ đạo triển khai và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Bích Phương