PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Nhằm nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức về sở hữu trí tuệ, tạo dựng quản lý và phát triển thương hiệu gồm chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Xây dựng nhãn hiệu các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, hình thành những thương hiệu có khả năng cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Hỗ trợ các Hợp tác xã, Hội ngành nghề, Làng nghề xác lập và phát triển tài sản trí tuệ để tạo điều kiện phát triển sản xuất, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021 -2026 và định hướng đến năm 2030. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2026, phạm vi thực hiện trên địa bàn tỉnh, dự kiến 26 sản phẩm tham gia chương trình với các nội dung được hỗ trợ như sau:

Responsive image
 

 

- Khảo sát tình hình triển khai xây dựng, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.
- Tuyên truyền, tập huấn về sở hữu trí tuệ để xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ thương hiệu.
- Hỗ trợ xây dựng, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp tỉnh.
- Hỗ trợ các hợp tác xã, hội ngành nghề, làng nghề thiết kế, đăng ký bảo hộ; quản lý và phát triển giá trị nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.
- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và khai thác giá trị giống cây trồng mới của địa phương.
- Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm phẩm nông nghiệp đạt chất lượng, năng suất, giá trị trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao hoặc sử dụng sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc đã hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.
- Hỗ trợ hoạt động thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Theo định hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ sản xuất, tạo lập, phát triển thương hiệu, hỗ trợ hoạt động thương mại, tiêu thụ cho các đối tượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh phù hợp với thực tế.

Bích Phương

Tin liên quan