An Giang ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất
Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Về hệ số điều chỉnh áp dụng cho tất cả các vùng và địa bàn hành chính trên địa bàn tỉnh: Đối với đất ở đô thị là 1,15 - 2 và nông thôn là 1,1; Đối với đất phi nông nghiệp đô thị là 1,1-1,2 và nông thôn là 1,05 so với Quyết định 45/2014/QĐ-UBND và quyết định 49/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quyết định 45; Đối với nông nghiệp đô thị là 1,1-1,2 và nông thôn là 1; Đối với đất rừng hệ số điều chỉnh là 1.

Về hệ số điều chỉnh giá đất tại các khu kinh tế:

Số TT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất

Huyện An Phú

Huyện Tịnh Biên

Thị xã Tân Châu

1

Đất ở:

a

Khu vực nông thôn

1,1

 

1,1

b

Khu vực đô thị

1,15

1,15

 

2

Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

a

Khu vực nông thôn

1,05

 

1,05

b

Khu vực đô thị

1,1

1,1

 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kết từ ngày 16/3/2019 và thay thế Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017.

(đính kèm Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND)

Hòa Thuận