Triển khai thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”
Nhằm cụ thể hoá Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện Đề án OCOP_AG sát với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Đề án giai đoạn từ nay đến năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với các chỉ tiêu cụ thể:

Responsive image
 

 

- Có ít nhất 10 sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia Đề án OCOP_AG được nâng cấp, hoàn thiện quy trình sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm theo Bộ tiêu chí tạm thời chấm chọn sản phẩm OCOP Trung ương giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- 100% cán bộ tham mưu triển khai thực hiện Đề án OCOP_AG các cấp và các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Đề án OCOP_AG được tập huấn, đào tạo hướng dẫn về thực hiện Đề án.

- Hình thành 06 trung tâm hoặc điểm bán sản phẩm OCOP_AG.

 

Chu trình OCOP được triển khai thực hiện trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp). Ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện Chu trình OCOP một cách rộng rãi, khách quan. Tổ chức cuộc thi đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh, và cấp quốc gia; công bố kết quả xếp hạng sản phẩm vào dịp Hội chợ, triển lãm OCOP cấp huyện và cấp tỉnh.

Theo nội dung Kế hoạch, các sản phẩm đề xuất tham gia Đề án OCOP_AG gồm:

- Tinh dầu chúc

- Bánh bò Tân Châu

- Lạp xưởng bò (tung lò mò)

- Sản phẩm du lịch cộng đồng và sinh thái ở thành phố Long Xuyên

- Nếp Phú Tân

- Sản phẩm du lịch cộng đồng Chăm (An Phú, Tân Châu)

- Sản phẩm nhãn Mỹ Đức (Châu Phú)

- Tranh lá thốt nốt Thoại Sơn

- Đường thốt nốt không ly tâm (Tri Tôn, Tịnh Biên)

- Nước thốt nốt đóng chai

- Xoài 3 màu Chợ Mới

- Tinh bột huyền ở Tịnh Biên

Các sản phẩm tham gia Đề án sẽ được triển khai các hoạt động phát triển phù hợp. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh htrợ các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Đề án OCOP_AG xúc tiến thị trường, tại các khi chtrong và ngoài tnh nhằm quảng bá, tiêu thsn phm....Htrthiết kế mu mã sn phẩm cho các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Đề án OCOP_AG. Thông tin và htrợ các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Đề án OCOP_AG tham dự các chương trình như: Hội tho, hi nghkết ni cung cu trong và ngoài tỉnh

Bích Phương