KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI MỸ HÒA HƯNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Vừa qua, thành phố Long Xuyên phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát và xây dựng đề cương dự án khai thác và phát triển du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng dựa vào cộng đồng.

Responsive image
 

 

Dựa trên thực trạng phát triển du lịch, những số liệu thực tế về lượng khách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các chương trình tour, tuyến trên xã Mỹ Hòa Hưng, việc thực hiện dự án nhằm đạt được những mục tiêu nhất định như sau:

Thứ nhất, tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của xã Mỹ Hòa Hưng để phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao độngvà cộng đồng dân cư, tăng nguồn ngân sách cho địa phương.

Thứ hai, phát triển du lịch theo hướng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác xã hội hóa du lịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch.

Thứ tư, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng dịch vụ du lịch đặc thù mang tính địa phương để thể hiện tính cạnh tranh và tính hấp dẫn du lịch.

Và cuối cùng là ứng dụng công nghệ GIS xây dựng khu du lịch cộng đồng Mỹ Hòa Hưng trở thành điểm đến hấp dẫn trong việc cung cấp thông tin về các điểm tham quan du lịch mà cò là cơ sở dữ liệu về điều kiện địa lý, giao thông, chỗ ở.
Theo đó, đề cương dự án sẽ thực hiện trong hai giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn sẽ thực hiện nhiều hoạt động từ việc nghiên cứu đánh giá sơ bộ về tình hình, thực trạng du lịch của xã Mỹ Hòa Hưng cho đến việc xây dựng các mô hình, các định hướng, chương trình du lịch, đào tạo nhân lực, xúc tiến quảng bá và kết nối du lịch.

Tại cuộc họp trao đổi, đóng góp ý kiến giữa Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, các bên đã có những ý kiến thật cụ thể và thiết thực đối với đề cương. Và qua đó, Viện Nghiên cứu sẽ tiếp tục xây dựng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại Mỹ Hòa Hưng để đưa vào dự án thực sự hiệu quả và thành công cho địa phương.

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Phú Quới