NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Vừa qua, Hội đồng nhân dân đã thông qua Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Responsive image
 
 
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Nghị quyết này sẽ làm cơ sở thúc đẩy phát triển đầu tư về du lịch từ mô hình đầu tư thấp lẫn mô hình đầu tư cao. Trong đó, thúc đẩy phát triển sản phẩm dịch vụ vụ du lịch, tăng chất lượng dịch vụ, kích thích tăng nguồn khách du lịch cũng như tăng nguồn thu cho ngành du lịch.
Sau nghị quyết này, ngành du lịch tỉnh An Giang hy vọng sẽ nhận được nhiều nguồn đầu tư mới, thúc đẩy sự cạnh tranh phát triển du lịch vùng, tháo gỡ được vấn đề thiếu dịch vụ phục vụ du khách, giữ chân du khách ở lại An Giang lâu hơn.
Theo đó, Nghị quyết 19 này bổ sung một số điều về quy định trình tự và thủ tục đề nghị hỗ trợ đầu tư theo 3 điều như sau:
Điều 7. Hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ:
1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hỗ trợ gồm: Đề xuất dự án đầu tư, văn bản đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ (Mẫu số 01 và Mẫu số 02 kèm theo Nghị quyết này) tới:
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: Đối với các dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang: Đối với các dự án hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang có trách nhiệm ban hành thông báo chấp nhận hoặc từ chối hỗ trợ gửi đến các tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
Điều 8. Thủ tục đầu tư và công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn:
1. Thủ tục đầu tư:
a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với mục đích sử dụng đất, dự án đầu tư thuộc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo quy định của pháp luật về đất đai thì thực hiện thủ tục cấp quyết định công nhận hoặc xác nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về du lịch;
b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
2. Thủ tục cấp quyết định công nhận hoặc xác nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động:
a) Các dự án khi hoàn thành phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân loại, xếp hạng theo tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước;
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đến các cơ sở để thẩm định, kiểm tra và có thông báo bằng văn bản đến các cơ sở đủ tiêu chuẩn hay không đủ tiêu chuẩn.
Điều 9. Hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ:
1. Hồ sơ, trình tự đề nghị hỗ trợ:
a) Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi 02 bộ hồ sơ gồm: Đề xuất dự án đầu tư, văn bản đề nghị hỗ trợ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (Mẫu số 03 kèm theo Nghị quyết này);
b) Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định định mức hỗ trợ dự án cho các tổ chức, cá nhân, biên bản thẩm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân (Mẫu số 04 kèm theo Nghị quyết này).
Trường hợp từ chối cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
2. Thủ tục nhận hỗ trợ:
a) Các tổ chức, cá nhân gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;
b) Hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ gồm:
- Công văn đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ (Mẫu số 05 kèm theo Nghị quyết này);
- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư dự án (đối với dự các dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị quyết này);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; loại đất ghi trên Giấy chứng nhận phù hợp với loại hình đầu tư;
- Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn cấp giấy phép theo quy định);
- Bản sao thiết kế - dự toán đối với công trình xây dựng; Bản sao hồ sơ về mua sắm trang thiết bị, vật liệu xây dựng và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình;
Riêng đối với hỗ trợ lãi suất kèm bản sao có chứng thực hoặc xác nhận của tổ chức tín dụng hợp đồng tín dụng vay vốn đối với ngân hàng, bảng kê dự nợ vay và số tiền lãi suất đã nộp từ ngày vay đến thời điểm hỗ trợ có xác nhận của tổ chức tín dụng vay trên địa bàn tỉnh (xác nhận khách hàng vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích);
- Bản sao Quyết định công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn hoặc xác nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động;
c) Trong thời hạn tối đa 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giải ngân khoản hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân”.
Phú Qưới
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image