An Giang triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ của Chính phủ
UBND tỉnh An Giang vừa có Công văn số 964/UBND-TH ngày 10/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

 
 

Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách quy định tại Điều 1 Nghị định căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện chính sách này, cụ thể: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nắm được chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ; Tuyên truyền, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến năm 2020 đảm bảo thu hút được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 2 của Nghị định.

Trường Đại học An Giang chủ động phát hiện, lập danh sách những sinh viên của trường tốt nghiệp đại học đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Bội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

Sở Nội vụ tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến năm 2020 và hằng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; các chính sách đối với người sau khi được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện chính sách gửi Bộ Nội vụ.

Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đưa tin, bài để mọi công dân nắm được chủ trương, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn cao, bố trí công tác trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.

nt