HỖ TRỢ HỘ CHĂN NUÔI HEO CÓ HEO BỊ TIÊU HỦY DO BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI

Từ tháng 02 năm 2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, phải tiêu hủy trên 2,3 triệu con lợn. Trên địa bàn An Giang phát hiện 13 ổ dịch tại thành phố Long Xuyên và các huyện: Thoại Sơn, Tịnh Biên, Châu Phú, Tri Tôn, Chợ Mới, với số lượng heo đã tiêu hủy là 396 con gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây thiệt hại to lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống của người dân,

Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi;

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo mức hỗ trợ thiệt hại cho hộ chăn nuôi heo có heo bị tiêu hủy do bệnh dịch tả heo Châu Phi, mức hỗ trợ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà, cụ thể như sau:

1. Trường hợp tiêu hủy heo để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trước ngày Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ với mức hỗ trợ cho các hộ sản xuất có heo phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ là 38.000 đồng/kg hơi.

2. Trường hợp tiêu hủy heo để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi  từ khi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

2.1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo Châu Phi với mức cụ thể như sau:

a) Đối với heo con, heo thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi;

b) Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg heo hơi.

2.2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo Châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Đối với heo con, heo thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg heo hơi;

b) Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg heo hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con heo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn heo giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Bích Phương