Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa năm 2018
Chiều ngày 26/4/2019, Liên đoàn lao động tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa năm 2018. Tham dự hội nghị có gần 300 đồng chí đại diện Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” chủ trì hội nghị.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa có tác dụng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, đời sống tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng lên.

Đối với tỉnh An Giang, phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa có sự chuyển biến khá toàn diện, trên 90% đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tham gia thưởng ứng. Các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đã phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở gắn kết phong trào xây dựng cơ quan văn hóa với các phong trào thi đua yêu nước như: lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng cán bộ công chức, viên chức trung thành, tận tụy, gương mẫu, phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị môi trường làm việc không khói thuốc, an toàn về an ninh trật tự và xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, đặc biệt gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã lựa chọn các nội dung đăng ký danh hiệu văn hóa phù hợp với đặc trưng ngành nghề của từng đơn vị, phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của cán bộ công chức, viên chức đã thực sự đi vào cuộc sống tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua công tác tuyên truyền vận động, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ công viên chức lao động trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt các tập quán văn hóa, lễ hội theo đúng quy định pháp luật và thuần phong mỹ tục của địa phương. Việc thực hiện Nghị định số 60 của Chính phủ về việc quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, hàng năm Liên đoàn lao động tỉnh đã hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, tư tưởng, ký kết bổ sung sửa đổi thỏa ước lao động tập thể tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc với đại diện người sử dụng lao động theo nhiệm kỳ.

Trong những năm gần đây, môi trường làm việc của công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp được cải thiện đáng kể, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có chiều hướng giảm. Các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao từ tỉnh đến cơ sở có nhiều khởi sắc, hàng năm vào dịp lễ, tết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho công nhân viên chức lao động như: các hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thể thao truyền thống đã thu hút đông đảo  công nhân viên chức lao động tham gia, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” cho rằng, để phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa tiếp tục phát triển trong thời gian tới, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xây dựng danh hiệu văn hóa đến toàn thể cán bộ công viên chức người lao động, gắn vào kế hoạch thi đua hàng năm thông qua các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị như: người lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm, thi đua cải cách hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Phát huy các giá trị văn hóa công sở, xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thật sự là trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh.

Kết thúc hội nghị là phần trao giấy chứng nhận cho các cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa 2018, trong đó có Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang.

Một số hình ảnh nổi bật như sau:

Responsive image
 

 

 

Responsive image
 

 

 

Responsive image
 

 

 

Responsive image
 

Bá Đăng