PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH NẾP HUYỆN PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020”
Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020;

 

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch “Phát triển vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân giai đoạn 2019- 2020”, do Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn An Giang chủ trì, Trung tâm Khuyến nông thực hiện, với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất nếp theo hướng chuỗi giá trị -  áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, gắn với tiêu thụ sản phẩm, giúp sản xuất bền vững và nâng cao giá trị của nếp. Cụ thể đến năm 2020, xây dựng được ít nhất 03 tiểu vùng sản xuất nếp gắn với doanh nghiệp tiêu thụ (theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp), quy mô tối thiểu 100 ha/tiểu vùng/2vụ (50 ha/vụ x 2 vụ), nông dân tham gia lợi nhuận đạt tối thiểu 40% so với giá thành sản xuất, chất lượng được cải thiện; Củng cố nâng chất hoạt động ít nhất 03 tổ sản xuất nếp giống trong huyện để đảm bảo cung cấp đủ lượng giống nếp chất lượng phục vụ sản xuất.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức triển khai các nội dung Kế hoạch đến nông dân, gắn kết doanh nghiệp tiêu thụ nếp với nông dân, chuyển giao kỹ thuật để sản phẩm đáp ứng theo tiêu chuẩn, yêu cầu của doanh nghiệp.

Thông qua công tác xúc tiến thương mại, một số doanh nghiệp có kế hoạch liên kết tiêu thụ nếp tại Phú Tân từ năm 2019 – 2020 như sau:

TT

Địa điểm dự kiến liên kết tiêu thụ

Diện Tích liên kết sản xuất – tiêu thụ (ha, dự kiến)

Ghi chú

Năm 2019

Năm 2020

1

Công ty TNHH MTV Nguyễn Phú Vinh (giống: nếp thơm NPV và nếp CK92)

1.500

4.400

Yêu cầu sản phẩm: hạn chế tồn dư thuốc BVTV (trong giới hạn cho phép, theo quy trình 1P5G) và nâng cao chất lượng, cải thiện/tăng mùi thơm (đối với giống nếp thơm).

2

Một số doanh nghiệp khác (Huỳnh Phú Nông, Nanotex,...)

500

900

Tổng cộng

2.000

5.300

 

 

Bích Phương