Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày 10/10 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ông Nguyễn Hữu Giang – thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đến dự.

Responsive image
 

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2012 - 2017, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, phối hợp chính quyền chăm lo đời sống cán bộ viên chức, chế độ lương - thưởng trong dịp Lễ - Tết. Quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ viên chức - lao động thông qua việc tổ chức cho các cán bộ viên chức - lao động tham quan du lịch nghỉ dưỡng. Kịp thời thăm hỏi công đoàn viên và thân nhân bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua có trên 15 lượt thăm hỏi, bình quân khoảng 300.000 đồng cho mỗi lượt.

Thực hiện tốt quy định dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia góp ý xây dựng Quy chế tiền lương, Quy chế chi tiêu nội bộ,... Các quy chế này được thông báo công khai trong cơ quan để cán bộ viên chức biết và thực hiện. Nhìn chung, hầu hết đoàn viên công đoàn ổn định việc làm, yên tâm công tác.

Ban Chấp hành công đoàn phát động toàn thể cán bộ - viên chức tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề hàng năm. Sau mỗi đợt học tập đều có làm bản đăng ký. Tuyên truyền, sinh hoạt tài liệu về các sự kiện lớn, các ngày truyền thống cách mạng, ngày truyền thống công đoàn, ngày Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Tháng Công nhân,... Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động.

Tại Hội nghị Cán bộ viên chức hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc ký kết giao ước thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong các đợt thi đua, đoàn viên công đoàn là lực lượng nồng cốt thực hiện các phần việc xúc tiến thương mại và đầu tư, mang lại nhiều thành tích cho đơn vị, góp phần vào phát triển kinh tế, thương mại của tỉnh nhà.

Responsive image
 

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Hữu Giang – thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư đã đạt được: Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tổ chức nhiều hoạt động phong trào cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, kịp thời quan tâm chia sẽ, động viên những đoàn viên gặp khó khăn, qua đó tạo điều kiện cho các đoàn viên an tâm công tác.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ đoàn viên. Việc tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tổ chức công đoàn vững mạnh tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành công đoàn cần lưu ý:

Một là: Ban Chấp hành mới được bầu phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết mang lại hiệu quả tốt nhất; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho công đoàn viên, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động công đoàn.

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với Ban Giam đốc và các đoàn thể để tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động, chính sách pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Ba là: Quan tâm hơn công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho đoàn viên tham gia, thực hiện có trách nhiệm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là: Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, từ đó giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; làm tốt công tác phát triển đoàn viên; tham gia thực hiện tốt các phong trào do Liên đoàn lao động tỉnh và Khối thi đua phát động; khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua, xây dựng Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Nhìn chung, được sự quan tâm của Cấp ủy, sự hỗ trợ từ Ban Giám đốc, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, cùng với sự nổ lực nhiệt tình của các đoàn viên công đoàn trong thời gian qua, Công đoàn Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Bá Đăng