QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ Theo Công văn số 2016/BND-KTTH ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Bước 1: Tiếp xúc, giới thiệu địa điểm đầu tư và đăng ký thực hiện dự án đầu tư: 1. Nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại An Giang có thể tiếp xúc tất cả các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh để được giới thiệu địa điểm đầu tư, dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế hướng dẫn hồ sơ và thẩm định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng.

Responsive image
 

2. Đăng ký thực hiện dự án đầu tư.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu Kinh tế.

Bước 2: Quyết định chủ trương đầu tư:

Dựa án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ bao gồm các dự án sau:

Dựa án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm các dự án sau:

+ Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

* Thời gian giải quyết: sau 16 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

* Đối với trường hợp dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại xã, phường, thị trấn biên giới thì trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao…).

* Trường hợp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư: Thời gian giải quyết là 12 ngày (so quy định là 25 ngày).

Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp:

- Nhà đầu tư có thể thực hiện song song 02 thủ tục này trong 01 ngày làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trường hợp dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư (so với quy định hiện hành 05 ngày làm việc).

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 08 giờ làm việc kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (so với quy định là 03 ngày làm việc).

- Trường hợp dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (so quy định là 15 ngày).

Bước 4: Thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án.

Nhà đầu tư có thể thực hiện song song hoặc từng loại thủ tục sau đây để triển khai thực hiện dự án:

1. Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

- Trường hợp 1: Những dự án đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch phân khu xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 gửi phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế Hạ tầng) thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận với Sở Xây dựng trước khi phê duyệt trong thời gian 30 ngày (so với quy định hiện hành 45 ngày).

- Trường hợp 2: Những dự án đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị nhưng không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch phân khu xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 gửi Sở Xây dựng thẩm định (trên cơ sở đã có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong thời gian 40 ngày (so với quy định hiện hành 45 ngày).

- Trường hợp 3: Những dự án đầu tư xây dựng ngoài khu vực đô thị (khu vực nông thôn) trên địa bàn huyện thì nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 gửi phòng Kinh tế Hạ tầng (phòng Kinh tế Hạ tầng căn cứ vào đồ án quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 1.1 và 1.2) được duyệt và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương) thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trong thời gian 30 ngày (so với quy định hiện hành 45 ngày).

2. Thủ tục cấp phép xây dựng

- Cấp mới do Sở Xây dựng cấp       : 15 ngày (so quy định 20 ngày).

- Cấp mới do UBND huyện cấp       : 10 ngày (so quy định 10 ngày).

- Gia hạn, điều chỉnh, cấp lại            : 05 ngày (so quy định 05 ngày).

3. Thủ tục môi trường:

- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 30 ngày (so quy định 50 ngày).

- Phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường: 10 ngày (Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân huyện xác nhận).

4. Thủ tục đất đai:

- Không thông qua đấu giá                : 23 ngày (so quy định 46 ngày).

- Chuyển mục đíchsử dụng đất        : 23 ngày (so quy định 43 ngày).

5. Các thủ tục liên quan khác:

- Thủ tục PCCC: 15 ngày (so quy định 20 ngày).

- Thủ tục cấp điện lưới điện trung áp: 30 ngày làm việc (quy định 35 ngày).

- Thủ tục cấp nước: 07 ngày.

- Thủ tục thoát nước: 10 ngày.

Bước 5: Triển khai thực hiện dự án.

Bước 6: Hoàn thành nghiệm thu đi vào hoạt động và đăng ký sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hòa Thuận