Chính sách ưu đãi đầu tư
  • Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
    09/08/2016 | 03:49
    Nhằm mời gọi và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định Số 37 /2014/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2014.
  • Khuyến khích xã hội hóa dự án dưới 5 tỷ đồng
    21/07/2016 | 04:51
    Trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Luật Đầu tư công và việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những dự án có quy mô quá nhỏ (dưới 5 tỷ đồng), khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.