Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh An Giang 2016
Hệ thống các chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh An Giang 2016

Ngành nghề lĩnh vực ưu đãi

Hình thức ưu đãi

Văn bản

Lĩnh vực đầu tư 

 

 

* Ngành nghề ưu đãi

A. Đặc biệt ưu đãi: 4 lĩnh vực

1. Công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ

2. Nông nghiệp

3. Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cầu hạ tầng

4. Văn hóa xã hội, thể thao, y tế

B. Ưu đãi: 5 lĩnh vực

1. Khoa học Công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin

2. Nông nghiệp

3. Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cầu hạ tầng

4. Văn hóa xã hội, thể thao, y tế

5. Ngành nghề khác: vốn >= 6.000 tỷ đồng; lao động > 500 lao động ở nông thôn; Doanh nghiệp CNC, ...

* Địa bàn ưu đãi:

- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu, Thoại Sơn

- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội  khó khăn: Tp Châu Đốc và các huyện còn lại

- Khu công nghiệp Bình Hòa, Bình Long, Xuân Tô, Vàm Cống, Hội An; Khu KTCK Tịnh Biên - Vĩnh Xương - Khánh Bình.

Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

 

Luật đầu tư; Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

 

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

Ưu đãi về đất đai

 

 

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, An Phú, Tân Châu.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho suốt vòng đời dự án

Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

- Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, An Phú, Tân Châu.

Miễn tiền thuê đất trong 15  năm đầu

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

- Dự án đầu tư tại huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, An Phú, Tân Châu; hoặc dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các huyện Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới.

Miễn tiền thuê đất trong 11  năm đầu

 

- Dự án đầu tư vào các huyện Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới; hoặc dự án đầu tư trong Khu công nghiệp

Miễn tiền thuê đất trong 07  năm đầu

 

 

Ưu đãi về thuế

 

 

- Dự án đầu tư tại huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, An Phú, Tân Châu; hoặc các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và môi trường

- Thuế suất 10% trong vòng 15 năm; Miễn 4 năm,  giảm 50% trong vòng 9 năm tiếp theo

Luật Thuế TNDN

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế

- Dự án đầu tư tại Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới.

- Thuế suất 20% trong vòng 10 năm; Miễn 2 năm,  giảm 50% trong vòng 4 năm tiếp theo

TNDN; NĐ số 12/2015/NĐ-CP Quy đỊnh chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và các nghị định về thuế

 

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

Ưu đãi về thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

 

 

- Dự án nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm: Thiết bị, máy móc; Phương tiện vận tải chuyên dùng; Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được; Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, ...

- Trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị; cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, ...

 

 

 

Miễn thuế nhập khẩu

 

Nghị định 87/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu,

 

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

Ưu đãi trong lĩnh vực xã hội hóa

 

 

Các dự án hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Về thuế: Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động; Miễn thuế thu nhập DN 4 năm, giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

Về đất đai: miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP;

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

 

http://www.chinhphu.vn

 

Ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

 

 

- Dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi

- Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư;

- Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư

- Miễn tiền thuê đất cả vòng đời DA

- Miễn tiền thuê đất 15 năm;

- Miến tiến thuê đất 11 năm

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP

 

http://www.chinhphu.vn

Hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

- Dự án có đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ cho dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi

- Dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở chăn nuôi

- Dự án đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sấy phụ phẩm thủy sản; cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

 

Hỗ trợ 50-70% Chi  phí đào tạo;

Không quá 1 tỷ đồng

 

Hỗ trợ 2-3 tỷ đ tùy năng lực, quy mô

 

Hỗ trợ 2 - 5 tỷ đồng/dự án

Quyết định 372014/QĐ-UBND

 

truy cập web:

http://qppl.angiang.gov.vn

- Dự án đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học hoặc lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

- Thời gian hoạt động dự án tối thiểu 10 năm.

Được ưu tiên xem xét vay vốn, báo lãnh tín dụng theo từng dự án; Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Ưu đãi đối với liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản

 

 

- Thực hiện các dự án xây dựng nhà máy chế biến, kho chứa, nhà ở cho công nhân, nhà công vụ phục vụ cho dự án cánh đồng lớn.

* Điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ.

+ Doanh nghiệp phải có hợp đồng trực tiếp hoặc liên kết với các doanh nghiệp, hộ nông dân.

+ Có vùng nguyên liệu đảm bảo ít nhất 50% nhu cầu

+ Có phương án thực hiện các nội dung được ưu đãi, hỗ trợ.

- Miễn tiền thuê đất

- Ưu tiên tham gia thực hiện các hợp đồng xuất khẩu của Chính phủ.

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, ...

- Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí tổ chức đào tạo

Quyết định 62/2013/TTg về Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản

 

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

Dự án đầu tư cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang

- Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động.

- Miễn thuế nhập khẩu theo quy định

- Miễn thuế TNDN 04 năm giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 - 9 năm tiếp theo tùy địa bàn

- Miễn tiền thuê đất (Riêng đối với đất đô thị, tùy tình hình thực tế quy định chế độ miễn, giảm theo quy định)

QĐ số 50/2010/QĐ-UBND về cấp nước sạch nông thôn

 

truy cập web:

http://qppl.angiang.gov.vn

Dự án đầu tư vào lĩnh vực: Thu gom, vận chuyển rác thải; Xử lý rác thải; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại; Xử lý chất thải rắn nguy hại;  Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán; Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị; Sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thuỷ triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu huỷ chất thải ô nhiễm môi trường; Cơ sở hoả táng, điện táng; ...

- Miễn tiền thuê đất;

 

- Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi nhất

 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

Quyết định 14  /2010/QĐ-UBND

 

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

http://qppl.angiang.gov.vn

Ưu đãi hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao

 

 

- Hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

- Hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC thuộc Danh mục ưu tiên đầu tư: Nghiên cứu ứng dụng CNC; Nghiên cứu tạo ra công nghệ cao thay thế công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài; Nghiên cứu sáng tạo công nghệ cao mới.

- Được Hưởng mức ưu đãi cao nhất  về thuế thu nhập doanh nghiệp,  thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

 

Luật Công nghệ cao

 

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

 

Ưu đãi trong hợp tác đầu tư công tư

 

 

Dự án theo hình thức đối tác công tư

Được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhập khẩu; miễn giảm tiền thuê đất

Nghị định 15/2015/NĐ-CP

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

Khu công nghiệp, kinh tế cửu khẩu

 

 

 

- Dự án đầu tư Tại các khu công nghiệp (Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới)

 

 

- Dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

- Dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

- Thuế suất thuế TNDN là 20% áp dụng trong thời gian 10 năm; Miễn thuế TNDN 2 năm đầu  giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; Miễn tiền thuê đất 07 năm

- Miễn tiền thuê đất 11 năm 

- Miễn tiền thuê đất 15 năm

Theo QĐ số 33/2009/QĐ-TTg

 

truy cập web:

http://www.chinhphu.vn

 

 

- Dự án đầu tư Tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

 

 

- Dự án thuộc DM ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

- Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư

- Thuế suất thuế TNDN là 10%  trong thời gian 15 năm; Miễn thuế TNDN 04 năm đầu,  giảm 50% trong 09 năm tiếp theo; Miễn tiền thuê đất 11 năm.

- Miễn tiền thuê đất 15 năm

- Miễn tiền thuê đất suốt vòng đời dự án

 

 

Hòa Thuận