An Giang: Tình hình thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
Tính từ đầu năm đến nay, An Giang đã thu hút đầu tư 44 dự án. Trong đó: có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 42 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 44 dự án là 4.700 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài: 6 tháng đầu năm 2017, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 116,96 tỷ đồng (tương đương 5.151.109 USD). Tính đến nay, toàn tỉnh có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực  với tổng vốn đầu tư đăng ký là 219.886.804 USD, tổng vốn đầu tư thực hiện là 102.092.519 USD.

Thu hút đầu tư trong nước: trong 06 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư được 42 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.583 tỷ đồng.

 

                   Quảng Hồng Nguyên