Tiếp nhận, trả lời trực tuyến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Ngày 25/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTg công bố Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị xây dựng Quy chế tiếp nhận, trả lời trực tuyến các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Responsive image
 

Trong giai đoạn chờ ban hành Quy chế (cuối quý III/2017) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống thông tin điện tử trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, được Sở Thông tin và Truyền thông chuyển đến, cụ thể như sau:

Một, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp về Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phán ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vnhttp://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Hai, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; kịp thời tiếp nhận và xử lý đúng quy định những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

Ba, phân công trách nhiệm cụ thể cho đơn vị, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại sở, ban, ngành, địa phương.

Bốn, sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử là cơ quan đầu mối tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vnhttp://doanhnghiep.chinhphu.vn; thực hiện điều phối, chuyển câu hỏi, thông tin tiếp nhận đến các sở, ngành, địa phương có liên quan (bằng hệ thống thư điện tử của tỉnh) để trả lời cho người dân, doanh nghiệp theo chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị; theo dõi thời hạn xử lý câu hỏi và thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, về nội dụng nêu trên.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ 07 ngày các Sở, ban, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc Cổng thông tin điện tử tỉnh chuyển kết quả xử lý đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Đồng thời công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Năm, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình An Giang, Báo An Giang, Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân của tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phán ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn. Kịp thời thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

 

Liên Khương