Đến năm 2020, An Giang mở rộng diện tích nuôi tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ cao 300 ha
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Lâm Quang Thi vừa phê duyệt dự án “Nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020”. Giao Trung tâm Giống Thủy sản An Giang điều hành thực hiện tại huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành và Phú Tân. Với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

An Giang sẽ hình thành vùng chuyên canh nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất theo công nghệ cao tại các huyện: Châu Phú, Thoại Sơn nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu tôm thương phẩm ổn định, đảm bảo đủ về số lượng; tôm thương phẩm đạt chất lượng cao và có kích cỡ lớn nhằm đáp ứng tốt cho thị trường tiêu thụ trong nước và định hướng xuất khẩu, góp phần tăng lợi nhuận và thu nhập cho người dân tỉnh An Giang.

Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nuôi tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ cao trên toàn tỉnh đạt 300 ha. Phát triển sản phẩm tôm càng xanh đặc thù của tỉnh tiến tới trở thành đối tượng chủ lực cho xuất khẩu thay thế con cá tra. Mở rộng khuyến khích phát triển vùng nuôi mới ở huyện Châu Thành và Phú Tân.

Tỉnh cũng đào tạo qui trình kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm càng xanh trong ao đất theo hướng công nghệ cao cho kỹ thuật viên và nông dân như: Tập huấn kỹ thuật ương, nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực; các biện pháp phòng và trị bệnh; cách quản lý vận hành ao nuôi theo đúng kỹ thuật, khai thác hiệu quả mô hình nuôi thương phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

 

Theo Cổng TTĐT An Giang