An Giang chủ động tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Triển khai Đề án tạo Quỹ đất quỹ đất của tỉnh đến năm 2020, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 - 2018 tổng cộng có 86 dự án, diện tích 5.223 ha, kinh phí gần 6.972 tỷ đồng theo các hình thức sau.

Tạo quỹ đất phục vụ dự án đầu tư công cho 77 dự án, diện tích 683 ha, kinh phí 1.524 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục đào tạo, xây dựng trụ sở cơ quan, an ninh quốc phòng, thể dục thể thao, du lịch, văn hóa xã hội, xử lý nước thải, rác thải, nông nghiệp, thủy lợi, bố trí dân cư.

Tạo quỹ đất và hỗ trợ doanh nghiệp tạo quỹ đất đã đăng ký đầu tư hoặc có chủ trương đầu tư trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp 17 dự án, diện tích khoảng 2.900 ha, kinh phí 3.983 tỷ đồng.

Tạo quỹ đất dự trữ kêu gọi đầu tư, khai thác địa tô khoảng 78 ha, kinh phí 600 tỷ đồng. Danh mục khu đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.

Tạo quỹ đất dự trữ, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khu cụm công nghiệp, Du lịch, nông nghiệp diện tích 1.638 ha, kinh phí 1.465 tỷ đồng thuộc 3 lĩnh vực khu cụm công nghiệp, du lịch, nông nghiệp nông thôn.

Để thực hiện các hình thức tạo quỹ đất theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ các Sở ngành liên quan, chủ đầu tư thực hiện. Giao Sở Tài nguyên và Môi trưởng chủ trì tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hòa Thuận