Triển khai thực hiện “Ngày không viết” và Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh được nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Để quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không còn là rào cản, làm chậm tiến độ hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội.

Responsive image
 

 

 

An Giang triển khai thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh.

hình “Ngày không viết”: Khi tổ chức, nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện hình này, sẽ được công chức, viên chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại thủ tục hành chính theo quy định (khi tổ chức, người dân có yêu cầu). Công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả tiến hành viết hộ các loại giấy tờ, hồ (trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù  theo quy định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng.  Cán bộ, công chức, viên chức một cửa nhận hồ sơ gửi Giấy tiếp nhận hồ hẹn trả kết quả theo quy định. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Không thu phí viết hộ.

hình “Ngày không hẹn”: Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện một số thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả vào ngày thực hiện hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận giải quyết ngay. Công chức, viên chức tiếp nhận xử hồ sơ, trình ký trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (trong giờ hành chính, không viết Giấy tiếp nhận hồ hẹn trả kết quả).

          Tùy từng cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hoặc Đoàn viên thanh niên của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện “Ngày không viết” “Ngày không hẹn” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận trả kết quả UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

          Danh mục thủ tục hành chính được áp dụng thực hiện vào “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị.

Bích Phương