Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và trao thưởng cấp Nhà nước
Ngày 14/5/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và trao thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Hội nghị do Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thưởng trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của các đơn vị.

Responsive image
 

Báo cáo Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018 cho thấy: ngành thi đua – khen thưởng tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hoạt động thi đua, khen thưởng trên toàn tỉnh đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật và gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đặc biệt, là việc khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật...với tỷ lệ khen ngày càng cao là một minh chứng cho thấy công tác khen thưởng đã thật sự đi vào đời sống, giảm dần tính hình thức.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Quyền Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương, chúc mừng những thành tích của tỉnh đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, sang năm 2019 phải xem phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng mạnh mẽ. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Responsive image
 

Tại Hội nghị, đã có 08 tập thể đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 04 tập thể, cá nhân được nhận Huân chương khen thưởng cống hiến; 54 tập thể, cá nhận được nhận Huân chương khen thưởng Kinh tế - Xã hội và Giáo dục.

                                Huyền Trâm