QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG MÊ-HI-CÔ THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Ngày 19/04/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là CPTPP).

Việc ban hành Thông tư nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong CPTPP và 02 Thư song phương giữa Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mê-hi-cô và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP. Thông tư quy định ưu đãi thuế theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô, thực thi quy định điều hành hạn ngạch thuế quan và giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô trong CPTPP.

Thông tư quy định các điều kiện để hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô được hưởng ưu đãi thuế quan sang CPTPP, gồm: (i) Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP theo Thông tư 03/2019/TT-BCT; (ii) Có chứng thư xuất khẩu; (iii) Đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ được quy định tại khoản 3 điều 4.

Việc cấp chứng thư xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan được quy định tại Điều 6. Cụ thể, chứng thư xuất khẩu tự động được cấp cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc cấp cho người nộp hồ sơ trước cho đến khi hết hạn ngạch. Chứng thư được cấp khi thương nhân đã xuất khẩu lô hàng.

Thông tư cũng quy định thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP.

Ngày có hiệu lực: 20/06/2019.

 (Chi tiết xem tại đây).

Diệu Hiền